Privacyverklaring

Van Vreeswijk Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De directie van Van Vreeswijk Consultancy houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Onze privacy officer is het eerste aanspreekpunt voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens

Onze privacy officer is te bereiken via onderstaande gegevens:

Van Vreeswijk Consultancy

Laageinde 24

4191 NS  Geldermalsen

T. 0345-505588

M. 06-55894062

E. info@vanvrreeswijkconsultancy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Vreeswijk Consultancy verwerkt persoonsgegevens van klanten wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of klanten deze gegevens zelf aan ons verstrekken.

Hieronder vindt u een verkort overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van de volgende categorieën:

1.    Klanten en medewerkers van klanten;

2.    Sollicitanten, medewerkers en andere natuurlijke personen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaam zijn;

Per categorie wordt tevens vastgelegd ten aanzien van welke doeleinden de verwerking geschiedt en wie toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Klanten en medewerkers van klanten

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

1.    de identificatie;

2.    het opstellen van een risicoprofiel in het kader van de Wwft;

3.    het onderhouden van contacten met klanten;

4.    het uitvoeren van werkzaamheden zoals overeengekomen met klanten;

5.    de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

1.    naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;

2.    gegevens omtrent de vakbekwaamheid en betrouwbaarheid;

3.    andere dan de onder 1.1 tot en met 1.3 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

1.    degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

2.    anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

Sollicitanten, medewerkers en andere natuurlijke personen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaam zijn:

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

1.    de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;

2.    de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten;

3.    het voeren van een personeels- en verantwoordelijkheden administratie

4.    de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;

5.    de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

1.    naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;

2.    een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder 1;

3.    nationaliteit en geboorteplaats;

4.    gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

5.    gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;

6.    gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

7.    gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

8.    gegevens met betrekking tot de motivatie voor de functie en de organisatie;

9.    andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;

10.  andere dan de onder 1 tot en met 9 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

1.    degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het   eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

2.    anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

1.    degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

2.    anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de met de klant overeengekomen doelen/dienstverlening. Indien doelen dan wel dienstverlening wijzigen, wordt dit opnieuw met de betrokkene afgestemd.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Van Vreeswijk Consultancy verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•      Uitvoeren van de overeenkomst, zodat wij u kunnen bellen of een e-mail kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

•      Wettelijke verplichting, omdat wij op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Vreeswijk Consultancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

•      Voor cookies op onze website geldt een bewaartermijn van 30 dagen;

•      Gegevens van een potentiële klant (die bijvoorbeeld via de website naar ons kantoor worden verstuurd), worden na 30 dagen verwijderd indien de potentiële klant uiteindelijk geen klant bij ons kantoor is geworden. Indien een potentiële klant wel klant wordt bij ons kantoor, worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de dienstverlening aan de klant;

•      Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening voor de klant, volgt ons kantoor de wettelijke bewaartermijn die in veel gevallen 7 jaar bedraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Vreeswijk Consultancy verkoopt geen persoonsgegevens van klanten aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is, voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de klant hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van overheidsinstanties. Met organisaties die gegevens voor onze klanten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van klanten.

Van Vreeswijk Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een accountant, notaris, advocaat of financieel specialist in het kader van een met de klant overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de klant verstrekken aan deze externe deskundige(n).

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Website

Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende met betrekking tot persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Vreeswijk Consultancy kan functionele, analytische en tracking cookies gebruiken onder andere door middel van Google Analytics. Van Vreeswijk Consultancy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Indien van toepassing vragen wij bezoekers bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij bezoekers over deze cookies en vragen wij gebruikers om toestemming voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, en te verzoeken om correctie of verwijdering. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Van Vreeswijk Consultancy en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen. Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@vanvreeswijkconsultancy.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op het verzoek. U kunt hiervoor de Kopie ID app van de Rijksoverheid gebruiken. Deze app kunt u downloaden in de Google Playstore of de Apple Appstore.

Van Vreeswijk Consultancy wil betrokkenen er op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Vreeswijk Consultancy neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en zal  passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie. De contactgegevens zijn bovenaan deze privacyverklaring vermeld.  

Terug